سان اسکرین پرده سان اسکرین یا شید بدون تصویر , جنس پرده سان اسکرین یا خورشیدی از پارچه ای متشکل از الیاف شیشه و بدون اینکه نیاز به باز کردن شید ها می توان آنها را به راحتی تمیز نمود

نمایش یک نتیجه