فتوشیدپرده شید تصویری ۱- صد درصد قابل شستشو. ۲- قابلیت چاپ در ابعاد دلخواه. ۳- قابلیت چاپ تصاویر دلخواه در دو نوع یکرو و دورو. ۴- ثبات رنگ در برابر دمای بالا و نور فتوشید یا پرده شید تصویری

نمایش یک نتیجه